Työnantajan tietojenantovelvollisuus

Aikuiskoulutustukilain 28 § mukaan Koulutusrahastolla on oikeus saada työnantajalta aikuiskoulutustukihakemuksen käsittelyä varten tarvittavat työsuhdetiedot.

Työnantaja antaa tarvittavat tiedot rahastolle täyttämällä hakemuslomakkeen työnantajan osuuden joko paperilomakkeella tai sähköisellä lomakkeella. Lisäksi Koulutusrahaston etuuskäsittelijä saattaa pyytää työnantajalta tai palkanlaskijalta lisätietoja.

Tietojen saamiseen, luovuttamiseen ja salassapitoon sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain säännöksiä, jollei laissa aikuiskoulutustuesta ole toisin säädetty.