Tietoa opintovapaalainsäädännöstä

Opintovapaasta säädetään opintovapaalaissa (273/1979) ja opintovapaa-asetuksessa (864/1979). Lakia ja asetusta sovelletaan työ- tai virkasuhteessa olevaan henkilöön, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään vuoden.

Opintovapaata on oikeus saada viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Vapaata voi saada opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Työnantajan tulee ilmoittaa päätöksestään vähintään 15 päivää ennen opintojen alkamista.

Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella. Jos kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuva koulutus, työnantaja voi siirtää opintovapaata enintään siihen saakka, kunnes vastaava koulutustilaisuus järjestetään.

Työntekijää ei saa irtisanoa tai hänen työsopimusta purkaa sillä perusteella, että hän on hakenut tai käyttänyt opintovapaata.

Opintovapaalaissa ja -asetuksessa on lisäksi tarkempia säännöksiä muun muassa opintovapaan hakemis- ja myöntämismenettelystä ja opintovapaan keskeyttämisestä. Opintovapaasta saattaa olla määräyksiä myös työ- ja virkaehtosopimuksissa.

Opintovapaalain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset.