Vuorottelukorvaus

Opintoja suunnitteleva voi jäädä työstään opiskelun ajaksi myös vuorotteluvapaalle. Vuorotteluvapaa perustuu kokoaikatyössä olevan työntekijän ja hänen työnantajansa väliseen sopimukseen. Työntekijä jää työstään määräajaksi vapaalle yhtäjaksoisesti vähintään 100 kalenteripäivän ja enintään 360 päivän ajaksi. Vuorotteluvapaan voi pitää myös jaksotettuna, jolloin jokaisen jakson vähimmäispituus on 100 kalenteripäivää ja jaksojen pituus yhteensä enintään 360 kalenteripäivää. Työnantaja sitoutuu vapaan ajaksi palkkaamaan työttömäksi ilmoittautuneen työnhakijan.

Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita, joiden tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorotteluvapaan jälkeen työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön. Vuorottelukorvauksen saaminen edellyttää, että henkilöllä on työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 16 vuotta ja hän on ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Tähän 13 kuukauden jaksoon voi sisältyä yhteensä enintään 30 päivän palkaton poissaolojakso. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan työssäoloon. Uudelleen henkilö voi siirtyä vuorotteluvapaalle oltuaan välillä työssä vähintään viisi vuotta. Vuorotteluvapaalle jäävä voi saada vapaan ajalta vuorottelukorvausta, jonka määrä on 70 prosenttia hänen työttömyyspäivärahansa määrästä, johon ei lasketa lapsikorotuksia.

Jos työssäoloaikaa ennen vapaan alkamista on 25 vuotta, korvauksen määrä on 80 prosenttia työttömyyspäivärahan määrästä, johon ei lasketa lapsikorotuksia. Vuorottelukorvauksen maksaa jäsenilleen työttömyyskassa ja muille henkilöille Kela. Jos henkilö suunnittelee käyttävänsä opiskeluun sekä vuorotteluvapaata että opintovapaata, hänen tulee jäädä ensin vuorotteluvapaalle. Vuorottelukorvauksen saaminen edellyttää aina, että henkilö on ennen vapaata ollut työssä vähintään 12 kuukautta, eikä sitä voida maksaa henkilölle, joka on ollut opintovapaalla ennen suunniteltua vuorotteluvapaata.

Lisätietoa vuorotteluvapaasta ja -korvauksesta saat esimerkiksi Työttömyyskassojen yhteisjärjestön (TYJ) sivuilta, työvoimahallinnon sivuilta osoitteesta TE-palvelut tai TE-toimistoista.