Ajankohtaista

2018

7.9.2018

Työllisyysrahasto myöntää aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendit 1.1.2019 alkaen

Koulutusrahasto ja Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) yhdistyvät 1.1.2019 ja muodostavat yhdessä uuden Työllisyysrahaston. 1.1.2019 alkaen aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendejä haetaan Työllisyysrahastosta. Nykyisten asiakkaidemme ei tarvitse tehdä mitään yhdistymisen takia, vaan myönnettyjen tukien maksaminen siirtyy automaattisesti Työllisyysrahastolle.

Yhdistyminen ei myöskään muuta aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin saamisehtoja eikä vaikuta hakemusten käsittelyyn. Vuodenvaihteen jälkeen verkkosivultamme ohjataan suoraan Työllisyysrahaston verkkosivuille. Lisäksi Koulutusrahaston posti- ja sähköpostiosoitteisiin lähetetyt kirjeet ja viestit ohjataan automaattisesti Työllisyysrahastolle.

Yhdistymisen tavoitteena on tarjota entistä tehokkaampia ja parempia palveluita kaikille rahaston asiakkaille. Seuraamalla verkkosivujamme ja Twitter-tiliämme (@Koulutusrahasto) saat tietoa uudesta Työllisyysrahastosta ja sen palveluista.

 

2017

22.12.2017

Ammattitutkintostipendi uudistuu

Vuoden 2017 loppuun mennessä suoritetuista tutkinnoista ammattitutkintostipendi myönnetään vain ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen näyttötutkinnon suorittaneille. Ammatillisen koulutuksen reformin johdosta ammatilliset näyttötutkinnot poistuvat. Näyttötutkintojen poistumisen vuoksi myös ammattitutkintostipendin myöntämisperusteet uudistuvat vuoden 2018 alusta alkaen.

Ammattitutkintostipendin perusteena oleva tutkinto

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voit hakea stipendiä vielä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Ammattitutkintostipendin suuruus

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi.

Tutkinnon suorittajan ikä

Stipendin saamisen edellytyksenä on, että olet tutkinnon suorittamispäivänä alle 68-vuotias. Tutkinnon suorittamispäiväksi katsotaan tutkintotodistukseen merkitty päivämäärä.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, sinun on oltava tutkinnon suorittamispäivänä alle 64-vuotias.

Stipendin muut myöntämisen edellytykset, vähintään viiden vuoden työssäolo ja Suomessa asuminen, säilyvät ennallaan.

 

2016

Aikuiskoulutustuen etuusehdot vuodesta 2017 alkaen (HE 153/2016)

Palkansaajan aikuiskoulutustuki siirtyy kokonaisuudessaan Työttömyysvakuutusrahaston rahoitettavaksi. Samalla etuusehtoihin tehdään seuraavat tarkistukset: aikuiskoulutustuen perusosa pienenee 15 prosenttia ja enimmäiskesto lyhenee neljällä kuukaudella 19 kuukaudesta 15 kuukauteen.

Hallituksen esityksen (HE 153/2016) mukaan aikuiskoulutustuen lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen:

  • Etuuden määrä muuttuu kaikilla aikuiskoulutustuen saajilla 1.8.2017 alkaen uuden lain mukaiselle tasolle.
  • 1.1.2017 alkaen saapuneissa aikuiskoulutustukihakemuksissa etuuden enimmäiskesto on uuden lain mukainen 15 kuukautta.
  • Oikeus vanhan lain mukaiseen 19 kuukauden enimmäiskestoon säilyy 31.12.2020 saakka kuitenkin, jos:
    • hakemuksesi saapuu Koulutusrahastolle viimeistään 31.12.2016 ja koulutuksesi alkaa viimeistään 1.8.2017; tai jos
    • haet jatkoa aiemmin myönnettyyn tukeen samaa koulutusta varten. Jatkohakemustilanteissa hakemuksen saapumispäivämäärällä ei ole merkitystä.

Alle 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla tuen määrä vähenee noin 60 euroa kuukaudessa. Enemmän kuin 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla leikkaus tukeen on noin 100 - 187 euroa kuukaudessa.

Esimerkkejä arvioista palkansaajan aikuiskoulutustuen määrästä lakimuutoksen jälkeen:

Palkka            Tuki Nyt            Tuki 1.8.2017 alkaen  
brutto/kk   brutto/kk (noin)   brutto/kk (noin)  
1 000 euroa      816 euroa      758 euroa  
2 000 euroa   1 245 euroa   1 187 euroa  
2 500 euroa   1 460 euroa   1 402 euroa  
3 000 euroa   1 674 euroa   1 616 euroa  
3 500 euroa   1 889 euroa   1 726 euroa  
4 000 euroa   2 007 euroa   1 821 euroa  

 

Yrittäjän aikuiskoulutustuen rahoittaa jatkossakin valtio. Yrittäjän aikuiskoulutustuki on perusosan suuruinen. Tällä hetkellä se on 702,62 euroa kuukaudessa. Perusosa pienenee 15 prosenttia 1.8.2017 alkaen. Tuki olisi silloin noin 597 euroa kuukaudessa vuoden 2016 tasossa laskettuna.

Presidentti on 9.12.2016 vahvistanut eduskunnan 11.11.2016 pidetyssä täysistunnossa hyväksymät hallituksen esitykseen HE 153/2016 vp sisältyvät lakiehdotukset. Tiedotamme Koulutusrahaston verkkosivuilla ja Twitter-tilillä @Koulutusrahasto lakimuutosten voimaantulosta.

Tiedote on julkaistu 20.6.2016. Tiedotetta on täydennetty 16.8.2016 liittyen oikeuteen vanhan lain mukaiseen 19 kuukauden enimmäiskestoon, 29.8.2016 liittyen tuen määrän vähenemiseen yli tai alle 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla (aiemmin 3 250 euroa), 22.9.2016 HE 153/2016:n mukaisesti, 30.11.2016 liittyen eduskunnan lain hyväksymiseen ja 12.12.2016 liittyen presidentin lain vahvistamiseen.

HE 153/2016 vp

----------

Aikuiskoulutustuen etuusehdot vuodesta 2017 alkaen

Aikuiskoulutustuen etuusehtoihin on vuonna 2017 tulossa muutoksia. Koulutusrahastolla ei toistaiseksi kuitenkaan ole varmaa tietoa etuusehtojen muutosten sisällöstä ja lakimuutosten tarkasta voimaantuloajankohdasta.

Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan aikuiskoulutustuen perusosan rahoittaa valtio ja ansio-osa rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuista Työttömyysvakuutusrahaston kautta. Suomen hallitus päätti kehysneuvottelujen yhteydessä syykuussa 2015, että aikuiskoulutustuen valtion rahoittama osuus muuttuu lainaksi vuonna 2017.

Yhteiskuntasopimuksen neuvottelutulokseen sisältyy kuitenkin vaihtoehtoinen esitys aikuiskoulutustuen rahoituspohjaksi ja etuusehdoiksi vuodesta 2017 alkaen.

Yhteiskuntasopimuksen mukaan aikuiskoulutustuen perusosan rahoitus siirtyisi valtiolta rahoitettavaksi Työttömyysvakuutusrahaston tuotoilla. Samassa yhteydessä etuusehtoja tarkistettaisiin pienentämällä aikuiskoulutustuen perusosaa 15 prosenttia. Lisäksi aikuiskoulutustuen enimmäispituutta lyhennettäisiin neljällä kuukaudella 19 kuukaudesta 15 kuukauteen.

Tämän hetkisen tiedon mukaan yhteiskuntasopimuksen syntyminen ratkeaa kesäkuun alussa, kun työmarkkinajärjestöt tarkastelevat sopimuksen kattavuutta. Mikäli yhteiskuntasopimus syntyy, aikuiskoulutustuen rahoituspohja ja etuusehdot muuttuvat vuonna 2017 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Tiedotamme Koulutusrahaston verkkosivuilla ja twitter-tilillä @Koulutusrahasto, kun aikuiskoulutustuen etuusehdoista vuodesta 2017 alkaen on olemassa lisätietoa.

31.3.2016

----------

Koulutusrahaston ja Työttömyysvakuutusrahaston tietojärjestelmässä epäilty väärinkäytös

Koulutusrahaston tietojärjestelmän suhteen on ilmennyt väärinkäytösepäily.

Epäillyllä väärinkäytöksellä ei ole ollut vaikutusta Koulutusrahaston hallinnoimien etuuksien eli aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin maksatuksiin.

Koulutusrahastolla ja Työttömyysvakuutusrahastolla on yhteinen palvelinympäristö ja rahastoilla on käytössään jaettuja ohjelmistolisenssejä. Koulutusrahasto hankkii ostopalveluna Työttömyysvakuutusrahastolta palvelinkapasiteetin ja palvelinympäristön ylläpidon.

Väärinkäytöksestä epäilty työntekijä oli Työttömyysvakuutusrahaston palveluksessa. Epäilty tietojärjestelmärikkomus ilmeni Työttömyysvakuutusrahaston oman valvonnan kautta. Asiasta on tehty rikosilmoitus poliisille.

”Tapaus on erittäin valitettava ja se on nyt siirtynyt poliisin tutkittavaksi. Koulutusrahaston perustehtävän hoitamiseen tapauksella ei ole ollut vaikutusta. Verkkoympäristön turvallisuuden parantamiseksi on tehty laaja-alaisia toimenpiteitä”, sanoo Koulutusrahaston toimitusjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki.

Työttömyysvakuutusrahasto on viestinyt asiasta erikseen ja kertonut, että epäillyllä väärinkäytöksellä ei ole ollut vaikutusta Työttömyysvakuutusrahaston toimintaan, tehtävien hoitamiseen tai taloudelliseen asemaan.

Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on vauhdittaa osaamisen uudistumista työmarkkinoilla. Rahaston hallinnoimia etuuksia ovat palkansaajille ja yrittäjille maksettava aikuiskoulutustuki sekä ammatillisen näyttötutkinnon suorittaneille maksettava ammattitutkintostipendi. Rahaston palveluksessa työskentelee vakinaisesti noin 40 henkilöä.

Lisätietoja:

Koulutusrahastoon liittyvät kyselyt:

Toimitusjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki

Puhelin: 040 700 3335

Sähköposti: katiky@koulutusrahasto.fi

Työttömyysvakuutusrahastoon liittyvät kyselyt:

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki

Puhelinnumero: 040 522 3614

Sähköposti: janne.metsamaki@tvr.fi

Työttömyysvakuutusrahaston tiedote asiasta löytyy Työttömyysvakuutusrahaston verkkosivuilta osoitteesta www.tvr.fi.

11.7.2016

----------

Toimitusjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikin haastattelu Talouselämän CEO-liitteessä (pdf) 19.2.2016

----------

TyEL-vähennys korjattu oikeaksi aikuiskoulutustuen laskennassa (pdf) 21.1.2016

 

2015

Aikuiskoulutustuen määrä laskee hieman kaikissa tuloluokissa vuonna 2016

Aikuiskoulutustuki koostuu perusosasta ja ansio-osasta. Perusosaa tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä, minkä vuoksi vuonna 2016 aikuiskoulutustuen perusosan määrä laskee 0,4 %. Aikuiskoulutustuen perusosa pienenee siis ensi vuoden alussa 2,58 euroa kuukaudessa 705,20 eurosta 702,62 euroon.

Aikuiskoulutustuen määrän muutos vuoden 2016 alusta alkaen koskee kaikkia tuen saajia, myös niitä, joiden tuki on laskettu vuonna 2015 tai aikaisemmin. Koulutusrahasto ei lähetä tuen saajille muutoksista erillistä päätöskirjettä, vaan muutokset tehdään etuuksiin automaattisesti. (28.12.2015)

----------

Koulutus on paras vakuutus TEK-lehti 25.11.2015

----------

Yrittäjän aikuiskoulutustuki ja vuosittainen tulojen aleneman selvittäminen

Koulutusrahasto selvittää marraskuun aikana yrittäjän ansiotulojen alenemisen verovuoden 2014 osalta. Tulovertailun perusteella tuen saaja saa myönteisen päätöksen tai tuki voidaan evätä tukikaudelta osittain tai kokonaan. Perusteetta tai liikaa ennakolta maksettu aikuiskoulutustuki peritään takaisin. Päätös tullaan postittamaan tukea hakeneille marras-joulukuun 2015 aikana. Katso lisätietoja Yrittäjän aikuiskoulutustuki kohdasta Tulojen aleneminen. (10.11.2015)

----------

Hallitus korvaamassa aikuis­koulutustuen lainalla – pienituloisten mahdollisuudet opiskella vaikeutuvat - Lue Helsingin Sanomien artikkeli tästä.

Taustatietoa aiheesta: Aikuiskoulutustuki on valtiolle kustannustehokas muutosturvakeino (pdf) 9.10.2015

----------

Tilastokooste aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä (pdf) 2.10.2015

----------

Suomen kilpailukykyhyppy ei onnistu ilman aikuiskoulutusloikkaa (pdf) 1.9.2015

----------

Mietitkö opintovapaata työstäsi? Lue Taloustaidon artikkeli tästä (pdf) 20.8.2015

----------

Koulutusrahaston sähköinen asiointipalvelu saa kiitosta

Elokuussa 2015 Koulutusrahasto toteutti laajan sähköisen asiointipalvelun käytettävyyskyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palvelun käyttäjien kokemuksia sähköisestä asiointipalvelusta sekä kerätä ideoita ja toivomuksia sen kehittämiseksi:

Käytettävyystutkimus yhteenveto (pdf) 9.10.2015

Sähköisen asiointipalvelun käytettävyystutkimus

Koulutusrahasto toteuttaa elokuun 2015 aikana sähköisen asiointipalvelun käytettävyystutkimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää palvelun käyttäjien kokemuksia nykyisestä palvelusta sekä kerätä ideoita ja toivomuksia palvelun kehittämiseksi. Koulutusrahasto hyödyntää kyselyn tuloksia uuden sähköisen asiakaspalvelun suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kutsu tutkimukseen lähetetään valitulle kohderyhmälle sähköpostitse, ja tutkimus toteutetaan verkossa. Tutkimukseen pääsee osallistumaan sähköpostin mukana tulleen linkin kautta, jota klikkaamalla kysymykset avautuvat verkkoselaimeen vastattaviksi. 3.8.2015

----------

Tiedote aikuisopiskelijoille 2015 (pdf) 5.6.2015

----------

Koulutusrahaston vuosikertomus vuodelta 2014 on julkaistu (pdf) 13.5.2015

----------

Tutustu videoon aikuiskoulutustuen hakemisesta 25.1.2015

 

2014

Kati Korhonen-Yrjänheikki valittu Koulutusrahaston toimitusjohtajaksi (pdf) 14.11.2014

Helsingin Sanomat: Aikuiskoulutustuen suosio kovassa kasvussa 26.8.2014

Koulutusrahaston vaikuttavuustutkimus 2014 (pdf)

Tiedote huhtikuussa 2014 teetetystä vaikuttavuustutkimuksesta (pdf)

Tiedote aikuisopiskelijalle 2014 (pdf)

Aikuiskoulutustuen hakemusmäärät jatkoivat edelleen kasvuaan vuonna 2013 (pdf)

2013

Aikuiskoulutustukeen ja ammattitutkintostipendiin korotukset (pdf)

Koulutusrahasto Ylen Aamu-tv:ssä - katso video

Aikuiskoulutustuen hakemusmäärät ovat kaksinkertaistuneet kolmessa vuodessa (pdf)

Tiedote ammattitutkintostipendistä 2013 (pdf)

2012

Tiedote Koulutusrahaston asiakaspalvelukyselystä 2012 (pdf)