Tietoa Koulutusrahastosta

Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten (työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen) hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen. Rahaston tehtävänä on lisäksi tiedottaa etuuksista, antaa neuvontapalvelua ja tehdä ehdotuksia toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämisestä.

Rahasto on aloittanut toimintansa 1.3.1970 Eroraharahaston nimellä. Koulutusrahaston nimellä rahasto on toiminut 1.1.2003 alkaen.

Rahaston etuuksia ovat palkansaajille ja yrittäjille maksettava aikuiskoulutustuki sekä ammatillisen näyttötutkinnon suorittaneille maksettava ammattitutkintostipendi.

Aikuiskoulutustuesta säädetään aikuiskoulutustuesta annetussa laissa (1276/2000) ja ammattitutkintostipendistä Koulutusrahastosta annetussa laissa (1306/2002).

Palkansaajan aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja Koulutusrahaston toimintakulujen rahoituksesta vastaa Työttömyysvakuutusrahasto (TVR), jonka toiminta rahoitetaan työnantajilta ja palkansaajilta perittävillä työttömyysvakuutusmaksuilla. Yrittäjän aikuiskoulutustuen rahoittaa valtio. Valtio vastaa myös palveluksessaan olevien henkilöiden saamien ammattitutkintostipendien rahoituksesta. 

Vuonna 2016 aikuiskoulutustukea maksettiin 23 480 henkilölle yhteensä 189,2 milj. euroa ja ammattitutkintostipendejä 24 277 henkilölle yhteensä 9,7 milj. euroa.

Rahaston toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa ja sen palveluksessa on 41 henkilöä.

Koulutusrahaston toimintaa valvoo Finanssivalvonta (Fiva).