Tietoa Koulutusrahastosta

Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten (työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen) hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen. Rahaston tehtävänä on lisäksi tiedottaa etuuksista, antaa neuvontapalvelua ja tehdä ehdotuksia toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämisestä.

Rahasto on aloittanut toimintansa 1.3.1970 Eroraharahaston nimellä. Koulutusrahaston nimellä rahasto on toiminut 1.1.2003 alkaen.

Rahaston etuuksia ovat palkansaajille ja yrittäjille maksettava aikuiskoulutustuki sekä ammattitutkintostipendi, jonka voi saada ammatillisen tutkinnon suorittanut, joka on ollut työelämässä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamiseen mennessä.

Aikuiskoulutustuesta säädetään aikuiskoulutustuesta annetussa laissa (1276/2000) ja ammattitutkintostipendistä Koulutusrahastosta annetussa laissa (1306/2002).

Palkansaajan aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja Koulutusrahaston toimintakulujen rahoituksesta vastaa Työttömyysvakuutusrahasto (TVR), jonka toiminta rahoitetaan työnantajilta ja palkansaajilta perittävillä työttömyysvakuutusmaksuilla. Yrittäjän aikuiskoulutustuen rahoittaa valtio. Valtio vastaa myös palveluksessaan olevien henkilöiden saamien ammattitutkintostipendien rahoituksesta. 

Rahaston vuonna 2017 maksamien etuuksien määrä oli yhteensä 198,2 miljoonaa euroa, josta aikuiskoulutustukea maksettiin 24 356 henkilölle yhteensä 188,3 miljoonaa euroa. Ammattitutkintostipendejä maksettiin 24 588 henkilölle yhteensä 9,9 miljoonaa euroa. 

Koulutusrahaston toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina vuonna 2017 oli keskimäärin 43 henkeä.

Koulutusrahaston toimintaa valvoo Finanssivalvonta (Fiva).