Päätoiminen opiskelu

Tarvittavat opintosuoritukset

Aikuiskoulutustukea voit saada vain, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi oppilaitokseen ja opiskelet päätoimisesti. Päätoimista on opiskelu, jonka laajuus on tukikauden aikana keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina, pitää oppilaitoksen määrittelemä koulutuksen laajuus olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Esimerkki

1.9.–31.1., eli 5 kuukautta kestävän tukikauden aikana sinun on saatava valmiiksi vähintään 15 opintopisteen verran opintosuorituksia.

Voit saada tukea ainoastaan opinto-oikeuden voimassaoloajalta.

Koulutus voi olla esimerkiksi

  • päivä- tai iltalinjalla tapahtuvaa
  • etä- tai monimuoto-opiskelua tai opintoihin sisältyvää harjoittelua
  • pro gradun, opinnäytetyön, väitöskirjan tai muun laajan kirjallisen työn tekemistä.

Jos et saa opinnäytetyötä tai muuta laajaa kirjallista työtä valmiiksi tukiajan päätteeksi, varaudu pyynnöstä toimittamaan Koulutusrahastolle luotettava selvitys työsi edistymisestä tukiaikana. Työn pitää edistyä vähintään 3 opintopistettä kuukaudessa vastaavalla tahdilla. Selvitys voi olla esimerkiksi tutkielman ohjaajan lausunto aikuiskoulutustukiaikana tehdyn työn määrästä opintopisteinä.

Tuen perusteena oleviin opintosuorituksiin voit sisällyttää ainoastaan tukiaikana tai välittömästi tukijakson päättymisen jälkeen kirjautuneet suoritukset. Tukiaikana tehdyiksi opinnoiksi ei katsota niitä opintosuorituksia, jotka ovat kirjautuneet ennen tukijakson alkamista. Myöskään aikaisemmista opinnoista tai työkokemuksesta hyväksi luettuja suorituksia ei katsota tukiaikana tehdyiksi opinnoiksi, vaikka ne kirjattaisiin opintorekisteriin tukiaikana.

Opintosuoritusten jälkiseuranta

Koulutusrahasto seuraa opintojen päätoimisuutta lukuvuosittain (1.8.–31.7.) jälkikäteen. Koulutusrahasto lähettää lukuvuoden päätyttyä kyselyn opintojen edistymisestä suoraan oppilaitokselle ja tutkii oppilaitokselta saatujen tietojen perusteella, vastaavatko kirjautuneet opintosuoritukset maksettua tukiaikaa. Opintosuorituksia pitää olla kertynyt tukiajalta keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos oppilaitokselta saatujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että opintojen laajuus tukijakson aikana ei ole ollut riittävä, Koulutusrahasto pyytää sinulta itseltäsi selvitystä tukiajalla suorittamistasi päätoimisista opinnoista. Jos selvityksen perusteella osoittautuu, että et ole opiskellut päätoimisesti, peritään aiheetta maksettu etuus takaisin.

Aikuiskoulutustukea ei voi saada opinto-oikeuden päättymisen jälkeiseltä ajalta, vaikka opintosuorituksia olisikin kertynyt opinto-oikeuden voimassaoloajalta enemmän kuin 3 opintopistettä kuukautta kohti.