Julkaistu 3.6.2016

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Ammattitutkintostipendi

Yrkesexamensstipendium för avläggande av yrkesinriktad fristående examen

Om du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen i form av fristående examen och du uppfyller villkoren som uppräknats nedan i detta meddelande, kan du ansöka om stipendium från Utbildningsfonden. I lag om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/98) stadgas om fristående examina.

Yrkesexamensstipendiet är en skattefri förmån. Stipendiets storlek är

- 390 euro för examen som avlagts senast den 31.7.2016 och 450 euro, om examen är den första examen som avlagts efter grundskolestadiet (grundskola, mellanskola eller folkskola).

- 395 euro för examen som avlagts efter eller den 1.8.2016 och 456 euro, om examen är den första som avlagts efter grundskolestadiet.

Som examen efter grundskolestadiet räknas också avgångsbetyg från gymnasiet och studentexamen. Examen som avlagts utomlands räknas inte med och har inte betydelse när man ansöker om yrkesexamensstipendiet. Som tidpunkt för avläggande av examen betraktas examensbetygets datering. Ansökan om stipendium måste lämnas in senast inom ett år efter avlagd examen.

För att yrkesexamensstipendium ska beviljas måste den sökande ha varit anställd i arbets- eller tjänsteförhållande till en finsk arbetsgivare i minst fem år. Sådan tid då personen varit företagare, lantbruksföretagare, närståendevårdare eller familjevårade räknas inte med i arbetshistorian. Villkor för att få stipendiet är att den sökande, vid tidpunkten för avläggandet av examen är under 64 år.

Mer info om yrkesexamensstipendiet får du på Utbildningsfondens webbplats www.koulutusrahasto.fi. Skicka din ansökan elektroniskt till fonden. Det är det snabbaste och lättaste sättet att ansöka om stipendium. Alternativt kan man skriva ut ansökningsblanketten på vår webbplats och skicka den per post till Utbildningsfonden. Bifoga till ansökan en kopia på examensbetyget som beviljats av examenskommittéen.

Utbildningsfonden skickar beslut om yrkesexamensstipendium åt dig per post genast efter att ansökan har behandlats. I beslutet meddelas när stipendiet betalas. Om du har skickat din ansökan elektroniskt, kan du följa med via den elektroniska ärendehanteringstjänsten om din ansökan har behandlats. Efter att ditt ärende har behandlats kommer du att kunna se en kopia på ditt beslut via den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

Närmare information: kundservice 075 758 0857, kl. 9–12 vardagar