Julkaistu 20.6.2016

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Aikuiskoulutustuki

Vuxenutbildningsstödets förutsättningar från och med år 2017 (RP 153/2016)

Vuxenutbildningsstödet för löntagare finansieras i fortsättningen i sin helhet av Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Samtidigt ändras följande förutsättningar i stödet: Vuxenutbildningsstödet grunddel minskar med 15 procent och den maximala stödtiden sjunker från 19 månader till 15 månader.

Enligt regeringens proposition (RP 153/2016) träder ändringarna i lagen om vuxenutbildningsstöd i kraft från och med den 1.1.2017:

• Vuxenutbildningsstödets belopp ändras hos alla stödtagare till ny nivå från och med den 1.8.2017.

• För vuxenutbildningsstödsansökningar som anhängiggörs från och med den 1.1.2017 är maximallängden enligt den nya lagen 15 månader.

• Rätt till maximaltiden 19 månader enligt den gamla lagen består tills 31.12.2020: o om din ansökan kommer till Utbildningsfonden senast den 31.12.2016 och din utbildning börjar senast den 1.8.2017 eller o om du ansöker om fortsättning till tidigare beviljat stöd som beviljats för samma studier. Datumet då en fortsatt ansökan anhängiggörs har inte betydelse.

Regeringens proposition gällande ändringar i lagen har givits till riksdagen den 19.9.2016. Innehållet av lagen kan ännu ändras, det slutgiltiga innehållet bekräftas först efter att riksdagen godkänt och republikens president stadfäst lagen.

För person som intjänar mindre än 3 000 euro i månaden minskar stödet ca 60 euro i månaden. För person som intjänar mer än 3 000 euro i månaden minskar stödet ca 100 - 187 euro i månaden.

Exempel på beräkningar av stödbeloppet av vuxenutbildningsstödet för löntagare efter lagändringen:

 

Lön                         Stödet nu         Stödet fr.o.m. 1.8.2017

brutto/mån             brutto/mån       brutto/mån

1 000 euro               816 euro            758 euro

2 000 euro            1 245 euro         1 187 euro

2 500 euro            1 460 euro         1 402 euro

3 000 euro            1 674 euro         1 616 euro

3 500 euro            1 889 euro         1 726 euro

4 000 euro             2 007 euro        1 821 euro

 

Vuxenutbildningsstödet för företagare finansieras i fortsättningen också av staten. Stödbeloppet för företagare är stödets grunddel. För närvarande är grunddelen 702,62 euro i månaden. Grunddelen minskar med 15 procent från och med den 1.8.2017. Stödet skulle vara då ca 597 euro i månaden, om man räknar minskningen av nivån på stödet från år 2016.

Meddelandet har publicerats den 20.6.2016. Meddelandet har kompletterats den 16.8.2016 angående rätten till stöd för 19 månader enligt den gamla lagen. Meddelandet har den 29.8.2016 kompletterats beträffande minskningen av stödet för stödtagare som intjänar lön mer eller under 3000 euro i månaden (tidigare 3 250 euro) och den 22.9.2016 kompletterats enligt RP 153/2016.