Julkaistu 23.5.2017

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Ammattitutkintostipendi

Yrkesexamensstipendium för avläggande fristående examen

Om du har godkänt avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen i form av fristående examen och du uppfyller villkoren som uppräknats nedan i detta meddelande, ansök om yrkesexamensstipendium från Utbildningsfonden senast inom ett år efter att du avlagt examen. Som tidpunkt för avläggande av examen betraktas den dag, då examensbetyget som givits av examenskommissionen har daterats. Om fristående examina stadgas i lag om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/98).

Yrkesexamensstipendiet är en skattefri engångsersättning, vars storlek är 395 euro för examen som avlagts efter den 1.8.2016 eller 456 euro om examen är den första som avlagts efter grundskolestadiet. Som examen efter grundskolestadiet räknas avgångsbetyg från gymnasiet och studentexamen. Examen som avlagts utomlands räknas inte med och har inte betydelse när man ansöker om yrkesexamensstipendiet.

För att yrkesexamensstipendiet beviljas måste du ha varit anställd i ett arbets- eller tjänsteförhållande i minst fem år till en finsk arbetsgivare tills examen avlagts och du måste vid tidpunkten för avläggandet av examen vara under 64 år. Tiden i arbete räknas enligt pensionsförsäkrat arbete. Om du avlägger en examen 1.1.2017 eller därefter måste du omfattas av den sociala tryggheten i Finland vid avläggandet av examen och vid tidpunkten när din ansökan skickas in. Till arbetshistorian godkänns också pensionsförsäkrat arbete som utförts i ett EU/EES-land eller Schweiz. Arbete som företagare, lantbruksföretagare, närståendevårdare eller familjevårade räknas inte med i arbetshistorian. För att få stipendium krävs inte att du har varit i ett anställningsförhållande vid tidpunkten för avläggandet av examen.

Som bäst pågår lagberedning av reformen om yrkesutbildning som kommer att inverka på förutsättningarna för beviljande av yrkesexamensstipendium från och med den 1.1.2018. Följ vår webbplats. Vi informerar om kommande förändringar genast när information finns att få.

På webbplatsen hittar du tilläggsinformation om yrkesexamensstipendiet, där kan du också ansöka om stipendiet elektroniskt eller med en pappersansökan. När du ansöker om stipendiet via Utbildningsfondens elektroniska ärendehanteringstjänst, kan du följa med behandlingen av din ansökan i den elektroniska tjänsten och du kan se via den elektroniska tjänsten kopian på ditt beslut genast följande dag efter att belslutet givits. Bifoga till din ansökan en kopia eller ett skarpt fotografi på ditt examensbetyg som utfärdats av examenskommissionen.

Vi skickar beslut om yrkesexamensstipendium åt dig per post genast efter att ansökan har behandlats. I beslutet meddelas när stipendiet betalas åt dig.