Työhistoria, ikä ja asuinpaikka

Työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä

Ammattitutkintostipendin saaminen edellyttää, että olet ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteenlaskettuna vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutkinnon suorittamispäivänä pidetään sitä päivää, jolloin tutkintotodistus on päivätty. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa ei lasketa mukaan työhistoriaan. Työhistoriaan ei myöskään lasketa koulutusaikaa tai palkatonta harjoitteluaikaa. 

Koulutusrahasto hankkii kaikkien hakijoiden tiedot Eläketurvakeskukselta sekä lisäksi kuntien ja valtion palvelussuhteista, joten sinun ei tarvitse liittää hakemukseen työtodistuksia tai työeläkeotetta Suomessa tehdystä työstä.

Jos olet suorittanut näyttötutkinnon 1.1.2017 tai sen jälkeen, työhistoriana voidaan huomioida myös toisessa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tekemäsi eläkevakuutettu työ.

1.1.2017 tai sen jälkeen suoritettuihin tutkintoihin stipendiä haettaessa edellytyksenä on lisäksi, että asut vakinaisesti Suomessa, eli kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä.

Jos olet työskennellyt EU/ETA-maassa tai Sveitsissä vakuutetussa työssä, liitä hakemukseen luotettava selvitys työskentelystäsi, esim. työtodistus ja palkkatodistus työstä työhistorian laskemista varten. Jos todistus on muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lähetä todistuskopion mukana siitä käännös.

Työskentely EU/ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan työhistoriaan aikaisintaan Suomen Euroopan unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan unioniin.

Ammattitutkintostipendiä ei makseta, jos työ- ja virkasuhdeaika on alle viisi vuotta. Sillä, oletko tutkinnon suorittamisajankohtana työsuhteessa vai et, ei ole stipendiä myönnettäessä merkitystä.

Ikä

Ammattitutkintostipendin voit saada, jos olet tutkinnon suorittaessasi alle 64-vuotias. Tutkinnon suorittamisajankohdaksi katsotaan tutkintotodistuksen päiväys.

Työhistorian laskeminen

Työhistoria vuoden 2006 loppuun saakka lasketaan työ- ja virkasuhteiden kestoajan perusteella riippumatta siitä, mikä on työstä saadun ansion määrä. Päällekkäisistä työ- ja virkasuhteista huomioon otetaan vain yksi työ- tai virkasuhde.

Työhistoria lasketaan 1.1.2007 jälkeiseltä ajalta työ- ja virkasuhteista saatujen vuosiansioiden perusteella. Työkuukausien lukumäärä (enintään 12 kuukautta vuodessa) saadaan jakamalla kalenterivuoden eläkevakuutetut ansiot vuosittain vahvistettavalla jakajalla. Huomioon otetaan työaika, joka on kertynyt tutkinnon suorittamisajankohtaan mennessä. Esimerkiksi jos palkkatulot vuodelta 2008 ovat 4 500 euroa, työhistoriaa ko. vuodelta kertyy 10 kuukautta (4 500 € : 432).

 

Vuosiansion jakaja


2007

             

423 €

2008

             

432 €

2009

             

458 €

2010

             

473 €

2011

             

482 €

2012

             

496 €

2013

             

510 

2014

             

519 

2015

             

524 €

2016

             

528 €

2017

             

534 

 

Työhistoriaa laskettaessa otetaan huomioon kaikki työsuhteesi, joista työnantajalla on ollut vakuuttamisvelvollisuus. Voimassa olevan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan työnantajan vakuuttamisvelvollisuus alkaa työntekijän täytettyä 17 vuotta. 31.12.2004 asti työnantajan vakuuttamisvelvollisuus on koskenut 14 vuotta täyttäneitä työntekijöitä ja 31.12.2016 asti 18 vuotta täyttäneitä työntekijöitä. Tästä syystä vanhat työsuhteet saattavat näkyä työeläkeotteessa vaihtelevasti. Työsuhteen näkyminen työeläkeotteessa ratkaisee, lasketaanko kyseessä oleva työsuhde mukaan työhistoriaasi.