Kysymyksiä ja vastauksia ammattitutkintostipendistä

Voit avata/sulkea vastauksen klikkaamalla vasemmalla olevaa plus/miinusmerkkiä.

Ennen vuotta 2017 suoritetun näyttötutkinnon perusteella ammattitutkintostipendiä haettaessa stipendin saamisedellytyksenä on, että olet ollut näyttötutkinnon suorittamispäivään mennessä työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteensä vähintään viisi vuotta ja että olet tutkinnonsuorittamispäivänä alle 64-vuotias. Toisessa EU-maassa kertynyttä työhistoriaa ei voida laskea mukaan työhistoriaan, koska tutkinto on suoritettu ennen vuotta 2017.

1.1.2017 tai sen jälkeen suoritetun näyttötutkinnon perusteella haettavan ammattitutkintostipendin saamisedellytyksenä on, että sinulle on kertynyt yhteensä vähintään viisi vuotta työhistoriaa Suomesta tai muusta EU/ETA-maasta tai Sveitsistä ja että olet tutkinnonsuorittamispäivänä alle 64-vuotias. Stipendin saamiseksi sinun pitää lisäksi asua vakinaisesti Suomessa sekä silloin kun suoritat tutkinnon että silloin kun haet ammattitutkintostipendiä. Kertomiesi tietojen perusteella voit hakea stipendiä vuoden kuluessa näyttötutkinnon suorittamisesta.

Viiden vuoden työaikaan lasketaan kaikki hakijan eläkevakuutetut työ- tai virkasuhdeajat koko hänen työhistoriansa ajalta. Työhistoria vuoden 2006 loppuun saakka lasketaan työ- ja virkasuhteen kestoajan perusteella. Työhistoria vuoden 2007 alusta alkaen lasketaan työ- ja virkasuhteista saatujen eläkevakuutettujen vuosiansioiden perusteella. Huomioon ei oteta työskentelyä yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, aikaa omais- tai perhehoitajana tai työaikaa ulkomailla ulkomaisen työnantajan palveluksessa.

Asevelvollisuusaikaa ei lasketa mukaan työhistoria-aikaan.

Työhistoria vuoden 2006 loppuun saakka lasketaan työ- ja virkasuhteen kestoajan perusteella. Mukaan lasketaan myös äitiyspäiväraha- ja hoitovapaa-aika, jos henkilö on niiden aikana ollut työ- tai virkasuhteessa.

Työhistoria lasketaan vuoden 2007 alusta alkaen työ- ja virkasuhteista saatujen eläkevakuutettujen vuosiansioiden perusteella. Perhevapaita ei lasketa mukaan kuin siltä ajalta, kun työnantaja on maksanut palkkaa.

Ammattitutkintostipendin myöntäminen edellyttää, että hakija on ollut työelämässä yhteensä vähintään viisi vuotta näyttötutkinnon suorittamispäivään mennessä. Työhistoria lasketaan työsuhdeotteesta, jonka Koulutusrahasto saa hakemuksen käsittelyä varten Eläketurvakeskukselta. Työsuhdeotteella ei kuitenkaan välttämättä näy aivan tuoreimpia työsuhteita ja niistä saatuja palkkatuloja. Hakemuksessa kysytään viime vuoden ja kuluvan vuoden palkkatietoja, jotta myös tältä ajalta kertyvä työhistoria voidaan huomioida työhistorian laskennassa.

Täytä palkkatietokohtaan ainoastaan työ-, virka- tai muusta palvelussuhteesta saamasi palkkatulot, ei siis mitään sosiaaliturvaetuuksia, kuten työttömyys- tai opiskelijan etuuksia. 

Vuoden hakuaika on ehdoton, eikä siitä voida poiketa sen vuoksi, ettei hakija ole tiennyt hakuajasta.

Saman tutkinnon perusteella ammattitutkintostipendi maksetaan vain kerran. Jos hakija suorittaa näyttötutkintojärjestelmän mukaisen uuden tutkinnon, hän voi saada uudelleen ammattitutkintostipendin.