Työhistoria

Nykyinen työ

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että henkilö on toiminut YEL- tai MYEL-vakuutettuna yrittäjänä vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua. Muuta kuin YEL- tai MYEL-vakuutettua aikaa ei lasketa yrittäjäajaksi.

Työhistoria vähintään kahdeksan vuotta

Lisäksi tuen saamisen ehtona on, että henkilöllä on työhistoriaa tuen alkamiseen mennessä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta (96 kuukautta). Työhistoriaa kerryttävät kaikki Suomessa eläkevakuutettu työaika ja yrittäjätoiminta sekä EU/ETA-maissa tai Sveitsissä vakuutettu työ tai yrittäjätoiminta.

Eläkevakuutettu työaika

Työhistoriaa laskettaessa otetaan huomioon yritystoiminta, joka on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti. Lisäksi otetaan huomioon palkkatyösuhteet, joista työnantajalla on ollut vakuuttamisvelvollisuus.

Yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkevakuutuksen (MYEL) on velvollinen ottamaan yli 18-vuotias päätoiminen yrittäjä. Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan työnantajan vakuuttamisvelvollisuus alkaa työntekijän täytettyä 17 vuotta.

31.12.2004 asti työnantajan vakuuttamisvelvollisuus on koskenut 14 vuotta täyttäneitä työntekijöitä ja 31.12.2016 asti 18 vuotta täyttäneitä työntekijöitä. Tästä syystä vanhat työsuhteet saattavat näkyä työeläkeotteessa vaihtelevasti. Työsuhteen näkyminen työeläkeotteessa ratkaisee, lasketaanko kyseessä oleva työsuhde mukaan hakijan työhistoriaan.

Työhistoriaa kerryttävien kuukausien laskeminen

Työhistoriaa kerryttävät kuukaudet lasketaan eri tavalla 31.12.2006 asti ja sen jälkeiseltä ajalta.

Työhistoriaa kertyy 31.12.2006 asti yrittäjätoiminnan sekä työ- ja virkasuhteiden kestoajan mukaan. Jos henkilöllä on ollut samanaikaisesti useampia työsuhteita, lasketaan ajanjakso työhistoriaan vain kerran.

Työhistoria 1.1.2007 jälkeiseltä ajalta lasketaan vuosiansioiden perusteella. Yrittäjällä perusteena käytetään eläkevakuutuksessa vahvistettua vuosituloa. Kertyvien työhistoriakuukausien lukumäärä (enintään 12 vuodessa) saadaan jakamalla yrittäjän kalenterivuoden vuositulo tai palkkatyöstä saatu ansio vuosittain vahvistettavalla jakajalla. Hakemisvuodelta työhistoriaa voi kertyä ainoastaan tukikauden alkamispäivään tai ensimmäiseen tukipäivään asti. Ennakkopäätöshakemuksessa työhistoria lasketaan ennakkopäätöshakemuksen saapumispäivään saakka.

 

Vuositulon jakaja

2007

   940 €

2008

   961 €

2009

1 019 €

2010

1 052 €

2011

1 071 €

2012

1 103 €

2013

1 134 €

2014

1 154 €

2015

1 165 €

2016

1 174 

2017

1 188 

2018

1 190 €

 

Henkilö voi tarkastella työhistoriaansa työeläkeotteestaan, jonka voi tilata Eläketurvakeskuksesta. Työeläkeotettaan voi tarkastella myös osoitteessa Työeläke.fi.

Koulutusrahasto hankkii kaikkien hakijoiden tiedot Eläketurvakeskukselta sekä lisäksi kuntien ja valtion palvelussuhteista, joten hakemuksen liitteeksi ei tarvita työtodistuksia tai työeläkeotetta Suomessa tehdystä työstä.

Jos olet työskennellyt EU/ETA-maissa tai Sveitsissä vakuutetussa työssä, liitä hakemukseen luotettava selvitys työskentelystäsi, esim. työtodistus ja palkkatodistus työstä työhistorian laskemista varten. Jos todistus on muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lähetä todistuskopion mukana siitä käännös.

Työskentely EU/ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan työhistoriaan aikaisintaan Suomen Euroopan unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan unioniin.

Työhistoriaan lasketaan mukaan enintään kahden vuoden verran työntekoon rinnastettavana aikana

  • äitiys-, isyys- ja vanhempainraha-aika
  • hoitovapaa-aika työ- tai virkasuhteen aikana
  • varusmies- ja siviilipalvelusaika
  • aika, jolta henkilölle on maksettu työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä.

Vastaavat työhön rinnastettavat ajat EU/ETA-maissa ja Sveitsissä voidaan ottaa huomioon työssäolon laskennassa. Työssäoloajasta edelleen enintään kaksi vuotta voi olla työhön rinnastettavaa aikaa.

Epäselvissä tapauksissa henkilö voi opiskelupaikan saatuaan hakea Koulutusrahastolta ennakkopäätöstä siitä, täyttyykö tuen saamisedellytyksenä oleva työhistoria.