Tuen saajan tietojenantovelvollisuus

Aikuiskoulutustukilaissa on säädetty tuen saajan tietojenantovelvollisuudesta. Jos henkilölle on myönnetty aikuiskoulutustukea yhdenjaksoiselle opintovapaalle, ilmoitus tulee tehdä muun muassa seuraavista seikoista:

  • opintojen tai opintovapaan lopettaminen tai keskeyttäminen
  • oppilaitoksen tai koulutuksen muuttuminen
  • tulojen ansainta tuen maksuaikana
  • yrittäjän ansiotulojen tai sallitun sivutulomäärän ylittyminen
  • uuden sosiaaliturvaetuuden saaminen tuen maksuaikana (sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha, kotihoidon tuki, eläke, kuntoutusetuus tms.)
  • työ- tai virkasuhteen päättyminen
  • yritystoiminnan lopettaminen kokonaan
  • pidempiaikainen muutto Suomesta ulkomaille
  • asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittaminen.

Perusteettomasti maksettu aikuiskoulutustuki peritään takaisin.

Tuen tahallinen väärinkäyttö on rangaistava teko.