Sivutuloina huomioon otettavat tulot

Täysimääräinen aikuiskoulutustuki myönnetään etukäteen täysimääräisenä sillä oletuksella, että et ansaitse tukiaikana muuta ansiotuloa enempää kuin enintään 250 euroa bruttona täydeltä tukikuukaudelta. Sivutuloraja ei ole keskiarvo, eli se ei saa ylittyä yhtenäkään tukikuukautena. Huomioon otetaan veronalaiset palkka- ja muut työtulot sekä lakisääteiset etuudet. Myös muulta kuin omalta työnantajalta saadut palkkatulot otetaan huomioon.

Olet itse velvollinen ilmoittamaan Koulutusrahastolle, mikäli saat jonakin tukikuukautena sivutuloa enemmän kuin 250 euroa bruttona. Peru tällöin täysimääräinen tuki hyvissä ajoin ennen tuen maksupäivää ja halutessasi hae tämän kuukauden tuki soviteltuna jälkikäteen. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin.

Tuloja tarkasteltaessa ratkaisevaa on pääsääntöisesti tulojen ansaitsemiskuukausi, ei maksamiskuukausi.

Pääsäännöstä poiketen varsinaisten palkkatulojen lisäksi sivutuloina otetaan huomioon maksuajankohdan tuloina mm.

 • lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
 • tulokseen perustuva palkka tai palkan erä (tulospalkkio, bonus, provisio)
 • työaikapankista nostettu rahakorvaus (ks. lisätietoja alla)
 • immateriaalioikeuksiin perustuvat tulot (esim. tekijänoikeuskorvaus ja rojalti).

Yritys- ja maataloustoiminnasta saatu ansiotulo otetaan sovittelussa huomioon pääsääntöisesti viimeksi toimitetun verotuksen mukaisena. Jos yritystoiminnan tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetusta verotuksesta, voit toimittaa asiasta selvityksen hakemuksen mukana.

Sivutulona ei oteta huomioon mm. seuraavia tuloja:

 • pääomatulo, kuten vuokra- ja korkotulo
 • voitonjakoerä
 • henkilöstörahastosta saatu tulo
 • osakeoptiot
 • verottomat stipendit ja apurahat
 • veronpalautus
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio (esim. palkkiot kunnallisista luottamustoimista). Jos sen sijaan hoidat luottamustointa osana työtäsi, huomioidaan myös luottamustoimen hoitamisesta tukiaikana saatava palkkio sivutulona.

Kotihoidon tuki ja muut lakisääteiset etuudet

Sivutuloa ovat myös eräät lakisääteiset etuudet kuten kotihoidon tuki (ilman kuntalisää), osittainen hoitoraha ja osatyökyvyttömyyseläke. Aikuiskoulutustukeen eivät vaikuta perhe-eläke, lapsilisä, omaishoidon tuki, vammaistuki, toimeentulotuki, yleinen asumistuki, perhehoidon palkkio tai adoptiotuki.

Palkallinen vuosiloma

Selvitä työnantajan kanssa opintovapaasta sopiessanne, tuleeko pitämättömiä vuosilomia pidettäväksi suunnitellun opintovapaan aikana. Vuosiloma ei ole palkatonta opintovapaa-aikaa, joten sellaiselle jaksolle et voi hakea aikuiskoulutustukea etukäteen.

Jos vuosilomaa kuitenkin tulee yllättäen pidettäväksi kesken tukiajan, ilmoita siitä Koulutusrahastolle ennen kyseessä olevan kuukauden tuen maksupäivää ja peru tällöin täysimääräinen tuki. Voit hakea tämän kuukauden tuen soviteltuna jälkikäteen. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin.

Työaikapankkiin työskentely tukiaikana ja sieltä nostettava rahakorvaus

Pääsääntöisesti aikuiskoulutustukea soviteltaessa tulot otetaan huomioon sinä kuukautena, jolloin ne on ansaittu. Poikkeuksia kuitenkin on, ja työaikapankki on yksi niistä. Käytännössä työaikapankkiin säästetty tulo otetaan sovittelussa huomioon silloin, kun tulo siirretään työaikapankkiin.

Jos talletat työaikaa työaikapankkiin, tuloiksesi katsotaan tässä tapauksessa työaikaa vastaava palkka. Työaikapankista nostettu tulo otetaan huomioon silloin, kun sitä vastaava vapaa pidetään, tai jos vapaata ei pidetä, silloin kun tulo nostetaan työaikapankista. Sama tulo voi näissä tilanteissa tulla siis otettavaksi huomioon kahteen kertaan.