Aikuiskoulutustukeen oikeuttava koulutus

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen, jonka kestoaika on vähintään kaksi kuukautta tai yhteensä vähintään 43 päivää.

Opiskelun pitää olla päätoimista tuen maksuaikana. Päätoimista on opiskelu, jonka laajuus on keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opinto- tai osaamispisteinä tai opintoviikkoina, tulee oppilaitoksen määrittelemä koulutuksen laajuus olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa. Opinnot, joiden laajuus on määritelty pistemääräisesti, arvioidaan opintojen pistemääräisen laajuuden perusteella niiden järjestämistavasta riippumatta. Aikuiskoulutustuen saaminen ei edellytä lähiopetusjaksoja, vaan opinnot voivat koostua perinteisten lähiopetusjaksojen sijaan myös etä- tai monimuoto-opiskelusta tai esimerkiksi opintoihin sisältyvästä harjoittelusta.

Aikuiskoulutustuen piirissä on tutkintoon johtava koulutus, opintokokonaisuuksien ja tutkinnon osien suorittaminen sekä ammatillinen lisä- tai täydennyskoulutus. Tukea ei voi saada yleissivistävään, harrastusluonteiseen tai vapaatavoitteiseen koulutukseen.

Koulutuksen järjestäjän tulee olla Suomessa toimiva, julkisen valvonnan alainen oppilaitos. Muu kuin julkisen valvonnan alainen koulutus ei kuulu tuen piiriin.

Aikuiskoulutustuen saajan tulee olla tuen maksamisaikana oppilaitoksessa kirjoilla läsnä olevana opiskelijana.

Ammatillinen koulutus

  • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon johtava tai niihin valmistava ja valmentava koulutus
  • ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
  • alempaan tai ylempään yliopistotutkintoon tai lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtava koulutus
  • ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritettava erikoistumiskoulutus
  • ammatillisten tutkintojen ja korkeakoulututkintojen osien suorittaminen, esimerkiksi perus-, aine- ja syventävien opintojen suorittaminen avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
  • ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
  • ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa (urheiluopistossa), avoimessa yliopistossa ja kesäyliopistossa
  • sotilas-, poliisi- ja pelastusalan koulutus taikka muu ammatillisesti suuntautunut koulutus, jonka järjestäjälle asianomaisen hallinnonalan lupaviranomainen on antanut toimiluvan.

Erikoistumiskoulutus

1.1.2015 alkaen koulutusjärjestelmään tutkintotavoitteisen ja täydennyskoulutuksen rinnalle uudeksi koulutusmuodoksi säädetyt erikoistumiskoulutukset ovat yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettavia laajoja opintokokonaisuuksia, joiden perusteella voi hakea aikuiskoulutustukea.

Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot

Aikuiskoulutustukeen oikeuttavaa koulutusta on avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnon osat, kuten esimerkiksi perus-, aine- ja syventävät opinnot, koulutuksen alasta riippumatta.

Lisäksi aikuiskoulutustukea voidaan myöntää yksittäisten avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun kurssien suorittamiseen, jos opinnot ovat hakijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Ammatillisen lisä- tai täydennyskoulutuksen tulee liittyä hakijan nykyiseen työhön tai tehtävään taikka hakijan aikaisempaan koulutukseen. Opintojen ammatillisuutta voi selvittää hakemuksen liitteessä. Hakemukseen voi liittää myös työnantajan lausunnon opintojen ammatillisuudesta.

Tukea voidaan myöntää vain sellaisen avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuuden tai -jakson suorittamiseen, jolle on myönnetty opinto-oikeus ja jolle on vahvistettu opiskeluohjelma. Opiskelun tulee olla päätoimista tuen maksuaikana. Päätoimista on opiskelu, jonka laajuus on keskimäärin vähintään 3 opintopistettä kuukaudessa.

Peruskoulu- ja lukio-opinnot

Peruskoulu- ja lukio-opintoihin aikuiskoulutustukea voidaan myöntää, jos koulutuksen puute on ammatillisen kehittymisen esteenä tai vaikeuttaa ammatissa selviytymistä tai jos ammatilliseen koulutukseen pääsyn ehtona on peruskoulu- tai lukio-opintojen suorittaminen. Yksittäisten aineiden opiskeluun lukiossa ei myönnetä tukea.

Ulkomaan opinnot

Opiskelu ulkomaisessa oppilaitoksessa ei kuulu aikuiskoulutustuen piiriin. Tukea voi kuitenkin saada, jos henkilö on kirjoilla opiskelijana suomalaisessa oppilaitoksessa ja ulkomaan opinnot hyväksytään osaksi henkilön suomalaisessa oppilaitoksessa suorittamaa tutkintoa tai koulutusta. Tieteelliseen jatko-opiskeluun ulkomaisessa oppilaitoksessa tukea voidaan myöntää, jos henkilö on kirjoilla jatko-opiskelijana suomalaisessa yliopistossa ja ulkomaan opinnot liittyvät jatko-opintoihin. Myös ulkomaisten opintojen tulee olla julkisesti valvottuja.

Kieliopinnot

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää ammattitaitoa kehittäviin tai täydentäviin kieliopintoihin julkisen viranomaisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Tukea ei voi saada yksityisten kielikoulujen järjestämään koulutukseen tai pelkkään kielten opiskeluun lukiossa.

Työharjoittelu

Opintoihin kuuluva työharjoittelu- tai työssäoppimisjakso kuuluu aikuiskoulutustuen piiriin. Jos työnantaja maksaa harjoitteluajalta palkkaa, tukea voi hakea kuukausittain jälkikäteen soviteltuna aikuiskoulutustukena.

Työvoimakoulutus

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää työvoimakoulutuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, jos henkilö ei saa koulutukseen työttömyysetuutta. Koulutuksen järjestäjän tulee olla julkisen valvonnan alainen oppilaitos.

Opintojen jälkiseuranta

Koulutusrahasto seuraa opintoja oppilaitoksen kautta jälkikäteen Jos opintosuorituksia ei ole lainkaan tai niitä on hyvin vähän, Koulutusrahasto pyytää asiasta selvitystä tuen saajalta. Aiheetta maksettu etuus peritään takaisin.