Sovittelussa huomioitavat tulot

Soviteltua aikuiskoulutustukea laskettaessa tuen määrään vaikuttavana tulona otetaan huomioon veronalaiset palkka- ja muut työtulot sekä lakisääteiset etuudet. Myös muulta kuin omalta työnantajalta saadut palkkatulot otetaan sovittelussa huomioon.

Tuloja tarkasteltaessa ratkaisevaa on pääsääntöisesti tulojen ansaitsemiskuukausi, ei maksamiskuukausi. Jos alalla palkanmaksu on säännöllisesti sellainen, että peruspalkan yhteydessä maksetaan edellisen palkanmaksujakson lisät, voidaan lisät sovitella poikkeuksellisesti maksuperiaatteen mukaisesti maksamisajankohdan mukaan.

Pääsäännöstä poiketen varsinaisten palkkatulojen lisäksi sovittelussa otetaan huomioon maksuajankohdan tuloina mm.

 • lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
 • tulokseen perustuva palkka tai palkan erä (tulospalkkio,bonus, provisio)
 • työaikapankista nostettu rahakorvaus (ks. lisätietoja alla)
 • immateriaalioikeuksiin perustuvat tulot (esim. tekijänoikeuskorvaus ja rojalti).

Yritys- ja maataloustoiminnasta saatu ansiotulo otetaan sovittelussa huomioon pääsääntöisesti viimeksi toimitetun verotuksen mukaisena. Jos yritystoiminnan tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetusta verotuksesta, voit toimittaa asiasta selvityksen hakemuksen mukana.

Sivutulona ei oteta huomioon mm. seuraavia tuloja:

 • pääomatulo, kuten vuokra- ja korkotulo
 • voitonjakoerä
 • henkilöstörahastosta saatu tulo
 • osakeoptiot
 • verottomat stipendit ja apurahat
 • veronpalautus
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio (esim. palkkiot kunnallisista luottamustoimista). Jos sen sijaan hoidat luottamustointa osana työtäsi, huomioidaan myös luottamustoimen hoitamisesta tukiaikana saatava palkkio sivutulona.

Sovittelussa otetaan huomioon myös eräät lakisääteiset etuudet kuten kotihoidon tuki (ilman kuntalisää), osittainen hoitoraha ja osatyökyvyttömyyseläke. Sovittelussa ei oteta huomioon perhe-eläkettä, lapsilisää, omaishoidon tukea, vammaistukea, toimeentulotukea, yleistä asumistukea, perhehoidon palkkiota tai adoptiotukea.

Eräät sosiaaliturvaetuudet estävät kokonaan aikuiskoulutustuen myöntämisen. Näitä ovat muun muassa:

 • vuorottelukorvaus
 • Kelan maksama opintoraha tai opintotukilain mukainen asumislisä
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha
 • kuntoutusraha samaan koulutukseen
 • työttömyyspäiväraha tai työmarkkinatuki
 • työttömyysetuus koulutukseen
 • täysi työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, työttömyyseläke tai vanhuuseläke.

Osatyökyvyttömyyseläke ei estä aikuiskoulutustuen myöntämistä, jos henkilö muutoin täyttää aikuiskoulutustuen saamisehdot. Osatyökyvyttömyyseläke otetaan kuitenkin huomioon sovitellun aikuiskoulutustuen määrää laskettaessa.

Kotihoidon tuki ja muut lakisääteiset etuudet

Sivutuloa ovat myös eräät lakisääteiset etuudet kuten kotihoidon tuki (ilman kuntalisää), osittainen hoitoraha ja osatyökyvyttömyyseläke. Aikuiskoulutustukeen eivät vaikuta perhe-eläke, lapsilisä, omaishoidon tuki, vammaistuki, toimeentulotuki, yleinen asumistuki, perhehoidon palkkio tai adoptiotuki.

Työaikapankkiin työskentely tukiaikana ja sieltä nostettava rahakorvaus

Pääsääntöisesti aikuiskoulutustukea soviteltaessa tulot otetaan huomioon sinä kuukautena, jolloin ne on ansaittu. Poikkeuksia kuitenkin on, ja työaikapankki on yksi niistä. Käytännössä työaikapankkiin säästetty tulo otetaan sovittelussa huomioon silloin, kun tulo siirretään työaikapankkiin.

Jos talletat työaikaa työaikapankkiin, tuloiksesi katsotaan tässä tapauksessa työaikaa vastaava palkka. Työaikapankista nostettu tulo otetaan huomioon silloin, kun sitä vastaava vapaa pidetään, tai jos vapaata ei pidetä, silloin kun tulo nostetaan työaikapankista. Sama tulo voi näissä tilanteissa tulla siis otettavaksi huomioon kahteen kertaan.