Täysimääräisen aikuiskoulutustuen hakeminen etukäteen

Aikuiskoulutustukea voi hakea etukäteen täysimääräisenä tukena, jos

  • opintovapaa kestää yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta ja opintovapaan aikana tulot ovat enintään 250 e/kk (brutto).

Opiskelun tulee olla päätoimista tuen maksuaikana. Päätoimisena pidetään opiskelua, jonka laajuus on keskimäärin vähintään 3 opintopistettä (tai 2 opintoviikkoa) kuukaudessa.

Hakemuksen (palkansaajan aikuiskoulutustukihakemus) voi lähettää Koulutusrahastoon, kun oppilaitos on ilmoittanut koulutukseen hyväksymisestä ja työnantaja on myöntänyt opintovapaata. Hakemus kannattaa lähettää hyvissä ajoin ennen opintovapaan alkamista, koska käsittelyaika saattaa etenkin loppukesällä ja syksyllä olla pitkä. Aikuiskoulutustuki voidaan myöntää takautuvasti enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Hakemuksessa on erillinen työnantajan täytettävä osuus

Hakemuksen työnantajaosuuteen merkitään muun muassa tiedot opintovapaasta ja palkkatuloista viimeisen 12 kuukauden aikana. Sähköisessä hakemuksessa hakija lähettää työnantajaosuuden sähköpostilinkin välityksellä työnantajan täytettäväksi, ja työnantaja voi ilmoittaa tiedot sähköisesti Koulutusrahastolle. Kun työnantaja on täyttänyt oman osuutensa hakemuksesta kaikilta osin, hakemukseen ei tarvitse liittää erillisiä todistuksia tai selvityksiä työnantajalta.

Työnantajatiedot ilmoittaa aina työnantajan edustaja tai palkanlaskija, ei hakija itse.

Palkkatiedot annetaan eräissä tapauksissa erillisellä todistuksella

Palkkatiedot annetaan erillisellä todistuksella, jos hakijalla on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut palkattomia poissaoloja muun muassa perhevapaiden, opiskelun, sairauden, lomautuksen tai vuorotteluvapaan takia. Palkattomat jaksot ohitetaan, ja palkkatiedot annetaan palkallisten 12 kuukauden (365 päivän) ajalta.

Palkkatiedot annetaan erillisellä todistuksella myös, kun hakija on viimeisen 12 kuukauden aikana tehnyt osa-aikatyötä muun muassa osittaisen hoitovapaan, osa-aikaisen opiskelun, osa-aikaisen lomautuksen tai osatyökyvyttömyyden vuoksi. Osa-aikaiset jaksot ohitetaan, ja palkkatiedot annetaan normaalilta työajalta yhteensä 12 kuukauden (365 päivän) ajalta.

Todistuksessa tulee ilmoittaa myös palkattomien ja osa-aikaisten jaksojen kesto ja niiden syy.

Hakemukseen tulee liittää opiskelutodistus

Hakemukseen liitetään oppilaitoksen antama läsnäolo- tai opiskelutodistus. Opintoja aloittava hakija voi liittää hakemukseen myös oppilaitoksen lähettämän hyväksymisilmoituksen. Oppilaitoksen sähköisistä opiskelutiedoista itse tulostettu opiskelutodistus käy liitteeksi hakemukseen, jos siitä läsnäolotiedon lisäksi ilmenee opiskelijan nimi, oppilaitoksen nimi ja koulutusohjelma.

Aikuiskoulutustukea haetaan etukäteen palkansaajan aikuiskoulutustuen hakemuslomakkeella, jos ainoa sivutulo on kotihoidontuki

Jos hakijalla ei ole opintovapaan aikana muita sivutuloja kuin kotihoidontuki, aikuiskoulutustukea voi hakea normaaliin tapaan etukäteen palkansaajan aikuiskoulutustuen hakemuslomakkeella (ei siis sovitellun tuen lomakkeella). Kotihoidon tuki otetaan huomioon aikuiskoulutustuen määrässä, ja tuki maksetaan etukäteen soviteltuna. Kotihoidontuen lisäksi ei tässä tapauksessa ole mahdollista ansaita tukiaikana muuta sivutuloa.

Etukäteen tukea voi hakea myös silloin, kun hakija saa opintovapaan aikana muuta kiinteämääräistä etuutta, esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä tai luontaisetua, joiden määrä on yli 250 euroa kuukaudessa. Etuudet otetaan huomioon tuen määrässä, ja tuki maksetaan etukäteen soviteltuna. Näissäkään tapauksissa ei ole mahdollista ansaita tukiaikana muuta sivutuloa.