Sovitellun aikuiskoulutustuen hakeminen

Aikuiskoulutustukea haetaan soviteltuna, jos

  • hakija siirtyy osa-aikaiselle opintovapaalle tai opintovapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta
  • hakija opiskelee päätoimisesti
  • hakija on vähintään kaksi kuukautta kestävällä opintovapaalla mutta ansaitsee palkka- tai yrittäjätuloa yli 250 e/kk (brutto).

Hakijan tulee sopia työnantajan kanssa nimenomaan osa-aikaisesta opintovapaasta. Muista syistä sovittu osa-aikatyö ei oikeuta aikuiskoulutustukeen.

Huom!

Lähetä sovitellun tuen hakemus vasta sen kuukauden päätyttyä, jolle haet tukea

Esimerkiksi lokakuun tukea koskevan hakemuksen voit lähettää Koulutusrahastolle aikaisintaan 1.11. Ennen haettavan tukikuukauden päättymistä saapunut hakemus hylätään. Aikuiskoulutustuki voidaan myöntää takautuvasti enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Hakemukseen tulee liittää palkkatodistukset kaikista tuloista tukikuukauden aikana

Jos palkkatositteesta eivät selkeästi käy ilmi kaikki kuukauden aikana ansaitut tulot, palkanlaskijalta on aiheellista pyytää erillinen palkkatodistus tukikuukauden ansioista. Jos kuukaudessa on useampia palkanmaksupäiviä, hakemukseen liitetään kaikki palkkatodistukset.

Ilmoittamatta jätetyt tulot joudutaan sovittelemaan myöhemmin ja liikaa maksettu aikuiskoulutustuki peritään takaisin.

Jos ansioon sisältyy myöhemmin maksettavia lisiä, hakemuksessa voi ilmoittaa, tarkastellaanko ansioita maksupäivän mukaan vai ansaintaperiaatteella

Pääsääntöisesti tulon katsotaan kohdistuvan sille kuukaudelle, jolloin työ on tehty. Jos ansioihin sisältyy peruspalkan lisäksi myöhemmin maksettavia lisiä, hakemus voidaan lähettää vasta, kun näistäkin tuloista on saatu todistus. Myöhemmin maksettavat lisät voidaan vaihtoehtoisesti sovitella maksamisajankohdan mukaan. Hakija voi ilmoittaa hakemuksen Lisätietoja-kohdassa tukea ensimmäisen kerran haettaessa, haluaako hän tuloja soviteltavan maksamisajankohdan mukaisesti. Lomaraha, lomakorvaus, tulospalkkioerät, tekijänoikeuskorvaukset ja siihen verrattavat otetaan kuitenkin aina huomioon maksukuukauden tuloina.

Lyhyistä opintovapaajaksoista ei välttämättä aiheudu soviteltavaa aikuiskoulutustukea

Päivän tai parin päivän palkaton opintovapaa kuukaudessa ei yleensä aiheuta sellaista ansionmenetystä, jonka perusteella syntyy oikeus soviteltuun aikuiskoulutustukeen. Tuen saaminen edellyttää yleensä useamman päivän palkatonta poissaoloa. Arvion sovitellun tuen määrästä voi laskea tämän sivun lopusta löytyvällä laskurilla. Soviteltua tukea ei makseta, jos sen määrä olisi pienempi kuin aikuiskoulutustuen päiväkohtainen perusosa.

Hakemukseen liitetään työnantajan todistus kokoaikaisesta tai osa-aikaisesta opintovapaasta

Jatkohakemukseen ei tarvitse liittää opintovapaatodistusta, jos tieto myönnetystä opintovapaasta käy esille aiemmasta hakemuksesta. Jos opintovapaan ajankohdasta sovitaan esimerkiksi vain kuukausi kerrallaan, tarvitaan opintovapaatodistus myös sovitellun tuen jatkohakemuksen liitteeksi.

Koulutuksen päätoimisuus sovitellun tuen aikana

Myös soviteltua tukea haettaessa koulutuksen tulee olla päätoimista eli suorituksia pitää saada valmiiksi keskimäärin vähintään kolme opintopistettä tai kaksi opintoviikkoa tukikuukautta kohti.

Aikuiskoulutustukea haetaan etukäteen palkansaajan aikuiskoulutustuen hakemuslomakkeella, jos ainoa sivutulo on kotihoidontuki

Jos hakijalla ei ole opintovapaan aikana muita sivutuloja kuin kotihoidontuki, aikuiskoulutustukea voi hakea normaaliin tapaan etukäteen palkansaajan aikuiskoulutustuen hakemuslomakkeella. Kotihoidon tuen lisäksi ei tässä tapauksessa ole mahdollista ansaita muuta sivutuloa.