Ilmoitettavat muutokset

Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa seuraavia seikkoja:

  • opintojen tai opintovapaan lopettaminen tai keskeyttäminen
  • tutkinnon valmistuminen ennen tukiajan päättymistä
  • oppilaitoksen tai koulutuksen muuttuminen
  • tulorajan ylitys tuen maksuaikana
  • uuden sosiaaliturvaetuuden saaminen tuen maksuaikana (sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha, kotihoidon tuki, eläke, kuntoutusetuus tms.)
  • työ- tai virkasuhteen päättyminen
  • pidempiaikainen muutto Suomesta ulkomaille
  • asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittaminen
  • muutokset yhteystiedoissa.