Muutokset aikuiskoulutustuessa yhteenveto

Tältä sivulta löydät yhteenvedon 1.1.2017 voimaantulevista aikuiskoulutustukilain muutoksista.

Tukiaika enintään 15 kuukautta

Aikuiskoulutustuen kesto on 1.1.2017 alkaen enintään 15 kuukautta kerran työuran aikana.

Jos olet hakenut aikuiskoulutustukea ennen lakimuutosta, eli viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä, ja koulutuksesi alkaa viimeistään 1.8.2017, oikeutesi 19 kuukauden tukiaikaan säilyy saman koulutuksen puitteissa. Kaikkea tukea ei tarvitse hakea kerralla, vaan voit hakea samoihin opintoihin myöhemmin lisää tukea jatkohakemuksella. Oikeutesi 19 kuukauden tukiaikaan päättyy kuitenkin viimeistään 31.12.2020.

Aikuiskoulutustuen perusosa pienenee 15 % kaikilla tuen saajilla 1.8.2017 alkaen

Aikuiskoulutustuen perusosa pienenee 15 % kaikilla tuen saajilla 1.8.2017 alkaen. Tuen hakemis- tai myöntämishetkellä ei ole merkitystä asiassa. Koulutusrahasto lähettää tammikuussa 2017 kirjeenä päätöksen tuen määrän pienenemisestä niille, joille tukea on ehditty myöntää 31.7.2017 jälkeiselle ajalle.

Aikuiskoulutustuen perusosa on 1.1.2017 alkaen 696,60 euroa bruttona kuukaudessa. 1.8.2017 alkaen perusosa on 592,11 euroa bruttona kuukaudessa.

Palkansaajan aikuiskoulutustuki koostuu perusosan lisäksi palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Ansio-osasta johtuen perusosan pieneneminen vaikuttaa tuen kokonaismäärään vähemmän kuin 15 %. Alle 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla palkansaajilla aikuiskoulutustuki pienenee noin 60 euroa kuukaudessa. Enemmän kuin 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla leikkaus tukeen on noin 100 - 185 euroa kuukaudessa.

Esimerkkejä perusosan pienenemisen vaikutuksesta palkansaajan aikuiskoulutustukeen:

 

Palkka                          Tuki 1.1.2017 alkaen               Tuki 1.8.2017 alkaen
brutto/kk                      brutto/kk (noin)                        brutto/kk (noin)
1 600 euroa                   1 070 euroa                               1 012 euroa
2 000 euroa                   1 241 euroa                               1 184 euroa
2 500 euroa                   1 456 euroa                               1 398 euroa
3 000 euroa                   1 670 euroa                               1 613 euroa
3 500 euroa                   1 885 euroa                               1 716 euroa
4 000 euroa                   1 997 euroa                               1 811 euroa

3.2.2017: Päivitetty esimerkit tuen määrästä. Parametrivirheen johdosta esimerkit tuen määristä olivat palkkatuloista riippuen noin 7 - 15 euroa pienemmät kuin mitä aikuiskoulutustuki todellisuudessa tulisi olemaan.

Yrittäjän aikuiskoulutustuki on perusosan suuruinen. Perusosan pienenemisen myötä yrittäjän tuki pienenee 696,60 eurosta 592,11 euroon kuukaudessa 1.8.2017 alkaen.

Aikuiskoulutustukea voi hakea kuusi kuukautta takautuvasti

Aikuiskoulutustuen takautuvasti hakemisen määräajat yhdenmukaistetaan. Tähän asti täysimääräinen palkansaajan aikuiskoulutustuki ja yrittäjän aikuiskoulutustuki on voitu myöntää takautuvasti enintään hakemuksen saapumiskuukautta edeltävän kalenterikuukauden alusta. Soviteltu tuki on voitu myöntää hakemuksen saapumiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Jatkossa voit halutessasi hakea kaikkia aikuiskoulutustukimuotoja takautuvasti enintään hakemuksen saapumiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta. Täysimääräistä palkansaajan tukea ja yrittäjän tukea voit vaihtoehtoisesti hakea jatkossakin normaalisti etukäteen. Soviteltu aikuiskoulutustuki haetaan edelleen aina takautuvasti aikaisintaan haettavan tukikuukauden päätyttyä.

Esimerkki: Haet helmikuussa 2017 aikuiskoulutustukea takautuvasti ajalle 1.9.2016 - 31.1.2017. Muiden tuen saamisedellytysten täyttyessä tuki voidaan myöntää 1.9.2016 alkaen.

Aikuiskoulutustuen perusteeksi työhistoriaa EU/ETA-maista ja Sveitsistä

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää yhteensä vähintään kahdeksan vuoden työhistoriaa tukikauden alkamiseen mennessä. Tähän asti työhistoriaa ovat kartuttaneet Suomessa eläkevakuutettu työssäolo ja yrittäjän eläkevakuutettu yrittäjätoiminta sekä työntekoon rinnastettavat jaksot.

1.1.2017 alkaen saapuvissa hakemuksissa työhistoria voidaan laskea myös toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä vakuutetun työn, yrittäjätoiminnan tai työssäoloaikaan rinnastettavan ajan perusteella. Työhistorian huomioimisen edellytyksenä on, että esität työskentelystäsi, yrittäjänä toimimisestasi tai työhön rinnastettavasta ajasta riittävän ja luotettavan selvityksen. Selvitys työskentelystä voi olla esimerkiksi työtodistus ja palkkatodistus työstä. Jos todistus on muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lähetä todistuskopion mukana siitä käännös.

Työskentely EU/ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan työhistoriaan aikaisintaan Suomen Euroopan unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan unioniin.

Esimerkki 1: Viro on liittynyt Euroopan unioniin 1.5.2004, joten työskentely Virossa voidaan huomioida aikuiskoulutustuen perusteena olevana työhistoriana aikaisintaan 1.5.2004 alkaen.

Esimerkki 2: Iso-Britannia on liittynyt Euroopan unioniin vuonna 1973. Suomi on kuitenkin liittynyt unioniin vasta vuonna 1995, joten Iso-Britanniassa työskentely voidaan laskea mukaan työhistoriaan vuodesta 1995 alkaen.

Palkansaajan aikuiskoulutustuen rahoittaa jatkossa kokonaan Työttömyysvakuutusrahasto

Aikaisemmin valtio on maksanut aikuiskoulutustuen perusosan ja Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) palkansaajan tuen ansio-osan. 1.8.2017 alkaen TVR rahoittaa palkansaajan aikuiskoulutustuen kokonaisuudessaan. Käytännössä palkansaajan tuki rahoitetaan Työttömyysvakuutusrahaston perimillä työttömyysvakuutusmaksuilla. Valtio rahoittaa edelleen yrittäjän aikuiskoulutustuen kokonaisuudessaan. Koulutusrahaston hallintokulut rahoittaa TVR, kuten tähänkin asti.