Tuki palkattoman opintovapaan ajalta

Aikuiskoulutustuki kokonaan palkattoman opintovapaan ajalta, joka kestää yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta, maksetaan täysimääräisenä. Tukea voi hakea koko opintovapaa-ajalle etukäteen, ja se maksetaan kuukausittain.

Jos aikuiskoulutustuki on myönnetty etukäteen palkattoman opintovapaan ajalle, tuloja voi ansaita enintään 250 euroa kuukaudessa (brutto). Jos tuloraja ylittyy, tuen saajan tulee peruuttaa tuki ylityskuukaudelta ja hakea tuki tältä kuukaudelta soviteltuna aikuiskoulutustukena jälkikäteen. Tuen voi peruuttaa maksukuukaudelta myös kokonaan. Jos tuki on jo maksettu, liikaa maksettu osuus peritään takaisin. Jos tuloraja ylittyy jatkuvasti, etukäteen myönnetty tuki lakkautetaan ja tukea haetaan soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Tuloina otetaan huomioon veronalaiset palkkatulot sekä lakisääteiset etuudet. Myös muulta kuin omalta työnantajalta saadut palkkatulot otetaan huomioon. Tuloja tarkasteltaessa ratkaisevaa on pääsääntöisesti tulojen ansaitsemiskuukausi, ei maksamiskuukausi.

Pääsäännöstä poiketen varsinaisten palkkatulojen lisäksi sovittelussa otetaan huomioon maksuajankohdan tuloina mm.

  • lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
  • tulokseen perustuva palkka tai palkan erä (bonus, provisio, tantiemi)
  • työaikapankista nostettu rahakorvaus.

Pääomatuloja (esimerkiksi vuokra- ja korkotuloja) ei oteta huomioon.

Aikuiskoulutustuki voidaan joissakin tapauksissa myöntää etukäteen tehdyn hakemuksen perusteella, vaikka henkilö saa opintovapaan aikana tuloja. Aikuiskoulutustuki maksetaan tällöin soviteltuna ja sen määrässä otetaan huomioon opintovapaan aikana saatavat tulot. Soviteltua tukea on mahdollista hakea etukäteen, jos opintovapaan aikana saatava tulo on kiinteämääräistä, esimerkiksi kotihoidon tuki tai luontoisetu.