Aikuiskoulutustuen määrä ja verotus

Palkansaajan aikuiskoulutustuki muodostuu perusosasta ja palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Perusosa vuonna 2018 on 592,11 euroa kuukaudessa, 27,54 euroa päivässä. Ansio-osa on 45 % palkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka on suurempi kuin 2 891,70 euroa/kk, ansio-osa ylittävältä osalta on 20 %. Tuen enimmäismäärä on enintään 90 % tuen perusteena olevasta palkasta. Tuen vähimmäismäärä on päiväkohtaisen perusosan suuruinen.

Tukeen ei tule korotuksia esimerkiksi lasten lukumäärän perusteella. Puolison tulot tai pääomatulot (esimerkiksi vuokra- tai korkotulot) eivät vaikuta tukioikeuteen tai tuen suuruuteen.

Aikuiskoulutustuen määrän laskurit

Aikuiskoulutustuen määrän voit laskea laskureilla.

Esimerkkejä tuen määrästä vuonna 2018 (summat ovat bruttoina)

Palkka/kk          Tuen määrä/kk      

1 600 e                      1 013,40 e                         

1 800 e                      1 099,37 e                           

2 000 e                      1 185,34 e                            

2 300 e                      1 314,29 e                           

2 500 e                      1 400,26 e                           

2 800 e                      1 529,21 e                            

3 000 e                      1 615,18 e                         

3 500 e                      1 717,23 e                             

4 000 e                      1 812,75 e                             

4 500 e                      1 908,27 e                            


Ansio-osan perusteena oleva palkka

Aikuiskoulutustuen ansio-osan perusteena on tuen hakijan keskimääräinen kuukausipalkka palvelussuhteen vakiintuneista ansioista yhteensä vuoden (12 kuukauden/365 päivän) ajalta. Huomioon otetaan ansiot 12 kuukaudelta hakemiskuukautta edeltäneen kalenterikuukauden lopusta lukien. Jos tukihakemus tehdään esimerkiksi toukokuussa 2018, palkkatulot otetaan huomioon ajalta 1.5.2017–30.4.2018.

Soviteltua aikuiskoulutustukea haettaessa tulot otetaan huomioon ensimmäistä tukikuukautta (sovittelukuukautta) edeltävältä 12 kuukaudelta. Jos soviteltua tukea haetaan ensimmäisen kerran esimerkiksi huhtikuulta 2018, palkkatulot otetaan huomioon ajalta 1.4.2017–31.3.2017.

Palkattomat jaksot 12 kuukauden ajalta esimerkiksi perhevapaiden, opiskelun, sairauden, työttömyyden tai vuorotteluvapaan vuoksi sivuutetaan ja huomioon otetaan tulot palkallisten 12 kuukauden (365 päivän) ajalta.

Tuen perusteena olevana palkkana otetaan huomioon palkka ja muu vastike, joka on maksettu korvauksena työstä. Huomioon otetaan muun muassa erilaiset lisät, ylityökorvaukset, verolliset luontoisedut sekä tulokseen perustuva palkka tai palkan osa (bonus, provisio, tantiemi).

Palkkana ei oteta huomioon lomarahaa, lomaltapaluurahaa tai lomakorvausta, pääomatuloa, voitonjakoerää, osakeoptiota, henkilöstörahastolta saatua tuloa sekä työaikapankissa olevia säästöjä ja sieltä nostettua rahakorvausta. Verottomia palkan eriä (kulukorvaukset, päiväraha ym.) ei oteta huomioon.

Jos henkilö on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut esimerkiksi

  • osittaisella hoitovapaalla
  • osa-aikaisella opintovapaalla
  • osatyökyvyttömyyseläkkeellä
  • osa-aikaeläkkeellä
  • osittaisella sairauspäivärahalla

ko. aika ohitetaan ja huomioon otetaan tulot normaalilta työajalta yhteensä vuoden (12 kk/365 pv) ajanjaksolta. Jos osa-aikatyötä on tehty muusta kuin em. syystä, osa-aikaisia työjaksoja ei ohiteta, vaan ne sisällytetään palkkatulojen 12 kuukauden tarkastelujaksoon.

Jos henkilöllä on päätoimensa ohella ollut muita työ- tai virkasuhteita viimeisen 12 kuukauden aikana, myös näistä töistä saadut tulot otetaan huomioon tuen ansio-osaa laskettaessa. Muista työsuhteista saaduista tuloista tulee liittää hakemukseen palkkatodistus hakemista edeltävien 12 kuukauden ajalta, jotta tulot voitaisiin lukea mukaan tuen ansio-osaa laskettaessa.

Pääomatuloja, sosiaaliturvaetuuksia ja eläketuloja ei oteta huomioon ansio-osan perusteena olevaa palkkaa laskettaessa.

Ansio-osan perusteena olevaa palkkaa koskeva ratkaisu koskee koko hakemuksen mukaista koulutuskokonaisuutta. Ansio-osaa ei lasketa uudelleen, vaikka henkilö olisi työssä opintovapaiden välillä yli vuoden ajan. Palkka ja ansio-osa lasketaan uudelleen vasta, kun henkilö aloittaa kokonaan uuden koulutuksen.

Keskimääräisestä kuukausipalkasta, jonka perusteella tuen ansio-osa lasketaan, tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 4,48 % vuonna 2018.

Tuen määrän muutokset

Aikuiskoulutustuen ansio-osan määrä täydeltä kalenterikuukaudelta pysyy samana koko koulutuskokonaisuuden ajan. Ansio-osaa ei siis lasketa uudelleen, vaikka henkilö olisi opintojaksojen välillä pitkäänkin yhdenjaksoisesti työssä. Tuen määrä lasketaan uudelleen vasta, kun henkilö aloittaa kokonaan uuden koulutuksen.

Tuen perusosaan saattaa tulla indeksitarkistus enintään kerran vuodessa. Koulutusrahasto tarkistaa kaikki maksussa olevat tuet indeksikorotuksella. Tarkistuksesta ei erikseen ilmoiteta tuen saajalle.

Verotus

Aikuiskoulutustuki on veronalaista tuloa. Sinun ei tarvitse lähettää Koulutusrahastolle verokorttia, jos sinulle tulojesi perusteella käy aikuiskoulutustuen vakiomääräinen ennakonpidätys 20 %.

Jos haluat suurentaa tai pienentää aikuiskoulutustuestasi toimitettavaa ennakonpidätystä, lähetä Koulutusrahastolle kopio aikuiskoulutustukea varten annetusta muutosverokortista. Sen voit tilata verottajan verkkosivuilta. Muutosverokorttia varten tarvitset tiedot kuluvan vuoden tuloista, veroista ja sinulle myönnetyn etuuden määrästä, jonka näet saamastasi tukipäätöksestä. Jos olet hakenut aikuiskoulutustukea sähköisesti, voit tarkastella päätöstäsi Koulutusrahaston sähköisessä asiointipalvelussa.

Ohjeet verokortin lähettämiseksi Koulutusrahastolle löydät kohdasta Yhteystiedot.

Linkit

Tuen määrän laskurit

Koulutusrahaston sähköinen asiointipalvelu

Koulutusrahaston yhteystiedot