Perinnän kohtuullistaminen ja perinnästä luopuminen

Liikaa maksettu tuki peritään lähtökohtaisesti takaisin täysimääräisenä.

Liikamaksun takaisinperinnästä voidaan kuitenkin luopua joko kokonaan tai osittain, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi, eikä aiheeton maksaminen ole johtunut tuen saajan vilpillisestä menettelystä. Lisäksi takaisinperinnästä voidaan luopua, jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen.

Koulutusrahasto kuulee sinua taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteestasi ennen takaisinperintäpäätöksen antamista. Jos taloudellinen tilanteesi on heikko, voit vastineessasi pyytää takaisinperinnästä luopumista ja esittää selvityksen taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteestasi. Selvityksestä tulee käydä ilmi tulojen ja menojen määrä kuukaudessa, mahdolliset velat sekä huollettavien lasten määrä. Takaisinperinnästä luopumista koskeva harkinta tehdään taloudellisen kokonaistilanteesi perusteella. Esimerkiksi tietämättömyys tuen maksamisen perusteena olevasta lainsäädännöstä ei ole riittävä peruste takaisinperinnästä luopumiseen.