Opintovapaa

Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä on, että henkilö on työstään opintovapaalla tai vastaavalla koulutuksen perusteella myönnetyllä palkattomalla vapaalla. Työstä poissaolon tulee perustua nimenomaan opiskeluun. Esimerkiksi lomautettu, hoitovapaalla oleva taikka henkilökohtaisista syistä virkavapaalla/työlomalla oleva ei voi saada aikuiskoulutustukea. Koska tuen saajan tulee olla opintovapaalla, tuen saaminen edellyttää aina voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta tuettavan koulutuksen aikana. Työttömälle henkilölle ei voida myöntää aikuiskoulutustukea.

Lisätietoa opintovapaalainsäädännöstä saat tästä.

Määräaikaisessa työssä oleva voi saada tukea ajalle, jonka hän on määräaikaisesta työstään opintovapaalla. Jos määräaikainen työ päättyy ennen koulutuksen aloittamista, tukeen ei ole oikeutta.

Henkilö ei menetä oikeutta jo myönnettyyn aikuiskoulutustukeen, jos hänen työsuhteensa irtisanotaan tukikauden alkamisen jälkeen hänestä itsestään riippumattomasta syystä, esimerkiksi tuotannollis-taloudellisilla syillä. Täysimääräistä tai soviteltua tukea on oikeus hakea myös lisää, jos henkilöllä on vielä jäljellä ennen irtisanomista sovittua opintovapaa-aikaa, jolle tukea ei aiemmin ole myönnetty. Muulle ajalle tukea ei voi saada, vaikka tukiaikaa olisi jäljellä. Koulutukseen ei ole mahdollista saada samanaikaisesti sekä aikuiskoulutustukea että työttömyysetuutta.

Yhdenjaksoinen opintovapaa

Palkattoman opintovapaan tulee kestää yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Kahden kuukauden yhdenjaksoinen aika on esimerkiksi 4.10.–3.12. tai 1.3.–30.4. Kahdeksan viikon jakso ei ole riittävä.

Yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta palkattomalla opintovapaalla oleva voi hakea tukea etukäteen ja tuki voidaan myöntää samalla päätöksellä koko opintovapaa-ajalle (ks. Hakeminen ja päätös).

Jaksoittainen tai osa-aikainen opintovapaa

Aikuiskoulutustukea voi saada myös henkilö, jonka opintovapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta tai joka opiskelee työnantajan kanssa tehdyn opintovapaasopimuksen perusteella osa-aikaisesti. Edellytyksenä on, että työstä poissaolo opintojen vuoksi kestää yhteensä vähintään 43 päivää. Opintovapaapäiviksi lasketaan enintään viisi päivää viikossa. Täyteen opintovapaakuukauteen (kalenterikuukauteen) katsotaan sisältyvän 21,5 opintovapaapäivää. Myös vajaa työpäivä osa-aikaisesti opiskeltaessa lasketaan opintovapaapäiväksi.

Kahta kuukautta lyhyemmillä opintovapaajaksoilla tai osa-aikaisesti opiskeleva hakee soviteltua aikuiskoulutustukea kuukausittain jälkikäteen (ks. Soviteltu tuki).

Lomapalkka tai -korvaus ja opintovapaa

Jos työnantaja maksaa hakijalle lomapalkkaa tai lomarahaa kesken opintovapaan, tulee hakijan ilmoittaa siitä Koulutusrahastolle, koska nämä erät luetaan sivutuloksi ja vaikuttavat siten aikuiskoulutustukeen.