Työhistoria

Voit laskea työhistoriasi aikuiskoulutustuen työhistorialaskurilla.

Työhistoria vähintään kahdeksan vuotta

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että henkilöllä on työhistoriaa tuen alkamiseen mennessä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta (96 kuukautta). Työhistoriaa kerryttävät kaikki Suomessa eläkevakuutettu työaika ja yrittäjätoiminta. 1.1.2017 alkaen saapuvissa hakemuksissa työhistoriaa kerryttävät myös EU/ETA-maissa tai Sveitsissä tehty vakuutettu työ tai yrittäjätoiminta.

Eläkevakuutettu työaika

Työhistoriaa laskettaessa otetaan huomioon kaikki hakijan työsuhteet, joista työnantajalla on ollut vakuuttamisvelvollisuus, ja lisäksi yritystoiminta, joka on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Voimassa olevan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan työnantajan vakuuttamisvelvollisuus alkaa työntekijän täytettyä 18 vuotta. 31.12.2004 asti työnantajan vakuuttamisvelvollisuus on koskenut 14 vuotta täyttäneitä työntekijöitä. Tästä syystä vanhat työsuhteet saattavat näkyä työeläkeotteessa vaihtelevasti. Työsuhteen näkyminen työeläkeotteessa ratkaisee, lasketaanko kyseessä oleva työsuhde mukaan hakijan työhistoriaan.

Työhistoriaa kerryttävien kuukausien laskeminen

Työhistoriaa kerryttävät kuukaudet lasketaan eri tavalla 31.12.2006 asti kertyneistä työsuhteista ja sen jälkeiseltä ajalta.

Työhistoriaa kertyy 31.12.2006 saakka työ- ja virkasuhteiden sekä yrittäjätoiminnan kestoajan mukaan. Jos henkilöllä on ollut samanaikaisesti useampia työsuhteita, lasketaan ajanjakso työhistoriaan vain kerran.

Työhistoria 1.1.2007 jälkeiseltä ajalta lasketaan vuosiansioiden perusteella kalenterivuosittain. Kertyvien työhistoriakuukausien lukumäärä (enintään 12 vuodessa) saadaan jakamalla kalenterivuoden ansiot vuosittain vahvistettavalla jakajalla. Hakemisvuodelta työhistoriaa voi kertyä ainoastaan opintovapaan alkamispäivään tai ensimmäiseen tukipäivään asti. Ennakkopäätöshakemuksessa työhistoria lasketaan ennakkopäätöshakemuksen saapumispäivään saakka.

 

Vuosiansion jakaja 

2007

   940 €

2008

   961 €

2009

1 019 €

2010

1 052 €

2011

1 071 €

2012

1 103 €

2013

1 134 €

2014

1 154 €

2015

1 165 €

2016

1 174 

2017

1 188  


Henkilö voi tarkastella työhistoriaansa työeläkeotteestaan, jonka voi tilata Eläketurvakeskuksesta. Työeläkeotettaan voi tarkastella myös osoitteessa Työeläke.fi.

Koulutusrahasto hankkii kaikkien hakijoiden tiedot Eläketurvakeskukselta sekä lisäksi kuntien ja valtion palvelussuhteista, joten hakemuksen liitteeksi ei tarvita työtodistuksia tai työeläkeotetta Suomessa tehdystä työstä.

Jos olet työskennellyt EU/ETA-maissa tai Sveitsissä vakuutetussa työssä, liitä hakemukseen luotettava selvitys työskentelystäsi, esim. työtodistus ja palkkatodistus työstä työhistorian laskemista varten. Työskentely EU/ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan työhistoriaan aikaisintaan Suomen Euroopan unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan unioniin.

Työhistoriaan lasketaan mukaan enintään kahden vuoden verran työntekoon rinnastettavana aikana

  • äitiys-, isyys- ja vanhempainraha-aika
  • hoitovapaa-aika työ- tai virkasuhteen aikana
  • varusmies- ja siviilipalvelusaika
  • aika, jolta henkilölle on maksettu työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä.

Vastaavat työhön rinnastettavat ajat EU/ETA-maissa ja Sveitsissä voidaan ottaa huomioon työssäolon laskennassa. Työssäoloajasta edelleen enintään kaksi vuotta voi olla työhön rinnastettavaa aikaa.

Epäselvissä tapauksissa henkilö voi opiskelupaikan saatuaan hakea Koulutusrahastolta ennakkopäätöstä siitä, täyttyykö tuen saamisedellytyksenä oleva työhistoria.